Utorok 23. júl 2019 Oľga  14 °C
Jakub Forgács Samospráva

Prvé rokovanie poslancov zvolané Kotlebom: Pozrite si, čo sa bude riešiť...

Nový predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba zvolal prvé tohtoročné zasadnutie nového župného zastupiteľstva. Poslanci sa majú stretnúť na netradičnom mieste, v Jelšave. Čím sa budú zaoberať?

V piatok sa v Mestskom dome kultúry v Jelšave uskutoční 2. mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v IV. volebnom období. Naši novozvolení župní poslanci sa na ňom budú zaoberať viacerými bodmi. Prinášame vám prehľad toho, ako bude prebiehať.

Harmonogram zasadnutia

 • 12:00 – 13:00 – prezentácia
 • 13:00 – 16:30 – rokovanie zastupiteľstva

Program rokovania zastupiteľstva

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania ZBBSK
 2. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva BBSK
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja
 4. Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva BBSK a návrh na voľbu členov komisií ZBBSK
 5. Schválenie Štatútu Banskobystrického samosprávneho kraja
 6. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BBSK
 7. Rôzne
 8. Interpelácie
 9. Záver

Materiály na rokovanie zastupiteľstva

 • predkladateľ Marian Kotleba, predseda BBSK: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva BBSK v rokovacej miestnosti zastupiteľstva BBSK po uplynutí lehoty na doručenie prihlášok
 • prekladateľ Tomáš Kulka, vedúci Odboru podporných služieb Úradu BBSK: Návrh na zriadenie komisií zastupiteľstva BBSK a návrh na voľbu členov komisií zastupiteľstva BBSK:
 1. Mandátovú komisiu
 2. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 3. Komisiu financií a správy majetku
 4. Komisiu regionálneho rozvoja a dopravy
 5. Komisiu školstva, športu a kultúry
 6. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
 • prekladateľ Tomáš Kulka, vedúci Odboru podporných služieb Úradu BBSK: Schválenie Štatútu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je základnou vnútornou normou BBSK, ktorá upravuje postavenie a pôsobnosť BBSK a základné právomoci, postavenie a úlohy orgánov BBSK
 • predkladateľ Marian Kotleba, predseda BBSK: Návrh Rokovacieho poriadku zastupiteľstva BBSK, ktorý upravuje podrobné pravidlá zvolávania, zasadania a rokovania zastupiteľstva BBSK, a to najmä prípravu zasadnutia a program zastupiteľstva BBSK, zvolávanie zastupiteľstva BBSK, predkladanie materiálov na rokovania zastupiteľstva BBSK, priebeh a obsah rokovania, spôsob uznášania sa a prijímaní uznesení a nariadení, vrátane spôsobu kontroly ich plnenia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk